महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय(प्राथमिक),पुणे.

शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक ), पुणे महाराष्ट्र राज्य
नवीन निर्णय,माहिती,सूचना
Fee Regulation Act
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शिफारस केलेल्या उमेदवारांची व प्रतिक्षेवरील उमेदवारांची माहिती
जाहिर सुचना- विषेश पट पडताळणी
Amaravati_Region विषेश पट पडताळणी
Aurangabad_Region विषेश पट पडताळणी
Kolhapur_Region विषेश पट पडताळणी
Latur_Region विषेश पट पडताळणी
Mumbai-Region-1 विषेश पट पडताळणी
Nagpur_Region विषेश पट पडताळणी
Nashik_Region विषेश पट पडताळणी
Pune_Region विषेश पट पडताळणी
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले 'लेक शिकवा अभियान'

अनुदान शाळा मुल्यांकन पान क्रं १

अनुदान शाळा मुल्यांकन पान क्रं २

अनुदान शाळा मुल्यांकन पान क्रं ३

मननिय श्रीमती फोझिया खान ,राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण ) महराष्ट्र शासन यांच्या अध्य्क्षतेखाली महराष्ट्र राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षणावरील समितीचा अहवाल

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा सन २०१४ - १५ करिता हरकती/आक्षेप सूचना करिता येथे क्लीक करावे

Mid Day Meal Scheme NOTICE INVITING TENDER.

REPORT OF THE COMMITTEE ON PRE PRIMARY EDUCATION IN MAHARARASHTRA STATE.

महाराष्ट्र राज्यातील पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण निश्चिती व कायदा तयार करणे 1.

महाराष्ट्र राज्यातील पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण निश्चिती व कायदा तयार करणे 2.

कायम शब्द वगळलेल्या प्राथमिक माध्यमिक शाळांचे मुल्यांकन निकष सुधारित करण्याबाबत शासन निर्णय / शासन आदेश 1.

कायम शब्द वगळलेल्या प्राथमिक माध्यमिक शाळांचे मुल्यांकन निकष सुधारित करण्याबाबत शासन निर्णय / शासन आदेश 2.

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा पृष्ठे अधिनियम , २०१२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . मराठी अनुवाद

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा पृष्ठे अधिनियम , २०१२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . इंग्लीश अनुवाद

Shikshan Sevak Eligible Candidates List 2013 Page 1

Shikshan Sevak Eligible Candidates List 2013 Page 2

Shikshan Sevak Eligible Candidates List 2013 Page 3

महाराष्ट्र शासन स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा स्‍तापना अर्जाच्‍या संदर्भात

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा २०१३-१४ मंजूरी बाबत निर्णय

महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम २०१२ अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावावरील छाननी समितीचा प्राथमिक अहवाल -हरकती/आक्षेप घेण्याबाबत प्रसिद्धी

राजपत्र महाराष्ट्र शासन (महत्वाचे /अतितात्काळ ) स्वंय-अर्थसहय्यित शाळा स्थापना आक्षेप व सूचना दि.१८ एप्रिल २०१३ पर्यंत मागवणे

शाळा सोडल्याचा दाखला देण्याबाबत.

आर.टी.इ. २००९ नुसार २५% प्रवेशाकरिता दि.१५/०३/२०१३ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र

महाराष्ट्र शासनाने महराष्ट्र अधिनियामांन्वये तयार केलेले (भाग एक ,एक-अ आणि एक-ल
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यावितिरिक्त )नियम व आदेश मराठी अनुवाद.


स्वयंअर्थसहाय्यित नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी / दर्जा वाढ करण्यासाठी अर्ज मागविणे .
Demo2 first
Central Building
Demo2 second
Central Building
Demo2 third
Central Building
Demo2 fourth
Central Building
Developed By Prabodh Sanganak Seva Kendra Best viewed at 1024 by 768 resolution. IE. 5.0+